Det Digitale Agder

 

Om Det Digitale Agder

 

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt der begge fylkeskommunene og alle 30 kommunene på Agder deltar. Prosjektet arbeider for utbygging av infrastruktur for bredbånd og mobiltelefoni og gjennomfører innkjøp av bredbåndskapasitet og telefoni til kommunene og fylkeskommunene.

Telecommarkedet er sensitivt i forhold til volumer, og erfaringene viser at vi oppnår gunstige priser når alle kommunene og begge fylkeskommunene deltar. Gjennom store spleiselag og bidrag fra leverandørene, har vi fått gjennomført mye utbygging av bredbånd og mobildekning, som kommer allmennheten til gode.  

Organisering

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er prosjekteiere, og Aust- Agder fylkeskommune er prosjektansvarlig. Styringsgruppa for prosjektet består av rådmenn fra Det Digitale Vestre Agder, Det Digitale Setesdal, Det Digitale Østre Agder, IKT-Agder kommunene og Knutepunkt Sørlandet. I tillegg har hver av fylkeskommunene en representant i styringsgruppa.

 

Det er engasjert egen prosjektleder. I forbindelse med gjennomføring av ulike prosjekt, etableres det egne arbeidsgrupper.